fundusz kapitału zalążkowego

BIB Seed Capital

Jesteśmy funduszem kapitału zalążkowego inwestującym do 1 mln EUR w spółki prowadzące działalność na terenie Polski. Środki funduszu będą przeznaczone na inwestycje w firmy na wczesnych etapach rozwoju (seed i start-up).

więcej

inwestujemy

Fundusz Kapitału Zalążkowego BIB Seed Capital realizuje inwestycje mające na celu komercyjne wykorzystanie osiągnięć naukowych i technologicznych polskich naukowców, promując transfer technologii z polskich jednostek naukowych do małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce.

Preferowane są inwestycje w przedsięwzięcia na najwcześniejszych etapach rozwoju firmy – w szczególności na etapie „start-up”, ale nie tylko.

Biotechnologii i biologii molekularnej

Projekty inwestycyjne prowadzące do wykorzystania opracowanych technologii bioinformatycznych, otrzymywania enzymów, hormonów, substancji o aktywności biologicznej, a także wytwarzania i rozwoju produktów i usług oraz ochrony praw własności intelektualnej w tym zakresie.

Chemii
farmaceutycznej

Projekty inwestycyjne dotyczące otrzymywania wyspecjalizowanych substancji chemicznych, w tym katalizatorów, przygotowania dokumentacji oraz otrzymywania i produkcji leków generycznych, specjalizowanych komponentów do pasz, czy środków ochrony roślin.

Inne projekty
interdyscyplinarne

Realizowane na pograniczu medycyny, biologii, chemii, fizyki i informatyki.

Cele

Celem naszej działalności jest zbudowanie efektywnego modelu współpracy pomiędzy sferą nauki a sferą biznesową, prowadzącego do długofalowych wzajemnych korzyści (pomysłodawca / fundusz)
poprzez dokonywanie inwestycji i podnoszenie wartości mikro, małych lub średnich spółek kapitałowych prowadzących działalność gospodarczą, które znajdują się we wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji tj. realizują fazę badań lub rozwoju produktu lub usługi albo fazę tę ukończyli, jednak od dnia podjęcia działalności gospodarczej nie rozpoczęli komercyjnej produkcji i sprzedaży produktu lub usługi oraz nie wykazali do tej pory zysku. Wspieramy przedsięwzięcia, które dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć naukowych pozwalają na osiągnięcie satysfakcjonujących stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału.

BIB Seed Capital wykorzystuje różnorodne metody pozyskiwania projektów. Między innymi:
  • współpraca z partnerami z uniwersytetów i instytutów PAN;
  • współpraca z parkami technologicznymi i z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji (OPI);
  • aktywne monitorowanie środowisk naukowych, tworzących projekty R&D;
  • udział i organizowanie przez Fundusz branżowych konferencji inwestycyjnych;
  • program typu business-angel oferujący wynagrodzenie podmiotowi trzeciemu za wskazanie, wycenę lub przygotowanie inwestycji.
Powstanie Funduszu kapitału zalążkowego BIB Seed Capital, przyczynia się do:
  • ułatwienia, a w dużej części przypadków wręcz umożliwienia, dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania mikro i małych przedsiębiorstw technologicznych znajdujących się w początkowych etapach działalności;
  • ułatwienia komercjalizację osiągnięć naukowo-technologicznych polskich badaczy dzięki łatwiejszemu dostępowi do finansowania działalności biznesowej;
  • poprawienia współpracy pomiędzy sferą naukową i biznesową w zakresie transferu technologii z polskich jednostek naukowych do polskiej gospodarki.
  • umożliwienia rynkowej weryfikację wartości polskich osiągnięć technologicznych.
  • zmian procedur decyzyjnych w środowisku naukowym i zwiększenia nacisku na wspieranie prac badawczych w branżach i tematyce o wysokim potencjale gospodarczym.

Oferta

Pomysłodawca

Zgłoszenie pomysłu

Bib Seed Capital

Wstępna ocena

Podpisanie umowy o zachowaniu poufności

Pomysłodawca

Biznes plan

Bib Seed Capital

Ocena biznes planu

Podpisanie umowy o ogólnych warunkach inwestycji ("term sheet")

Pomysłodawca

Poddanie się badaniu analizie "due diligence"

Bib Seed Capital

Ocena przedsięwzięcia

Podpisanie umowy inwestycyjnej

Umowa spółki

Zrealizowana inwestycja

Maksymalna kwota inwestycji wynosi 1 milion euro. Fundusz planuje realizację minimum 6 projektów inwestycyjnych do 30 czerwca 2008 r. w branżach tzw "nowych technologii" (IT, biotech, biomed).

Projekty

Zespół

Marcin Hoffmann

Marcin Hoffmann

Prezes Zarządu Funduszu, członek Komisji Inwestycyjnej Funduszu

Doktor chemii, w 1997 ukończył studia biotechnologiczne na Wydziale Biologii UAM, w 2000 roku MBA (Georgia State University Atlanta i Akademia Ekonomiczna w Poznaniu). W latach 2001-2002 przebywał na stypendium dla młodych doktorów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na Uniwersytecie Emory w Atlancie.

W latach 2002-2003 pracował jako konsultant w McKinsey & Co w Warszawie, gdzie uczestniczył w projektach dotyczących sektora telekomunikacyjnego i nośników energii.

Od 2004 roku dyrektor ds. inwestycji i rozwoju BioInfoBank sp. z o.o. odpowiada za kierowanie częścią spółki dedykowaną inwestycjom w nowopowstające przedsiębiorstwa innowacyjne. Odpowiadał za przeprowadzenie inwestycji i wsparcie na etapie powstawania spółek branży IT i biotechnologicznej. Odpowiedzialny za wsparcie przy formułowaniu strategii i prognozach finansowych. Zrealizowana deinwestycja w jednej ze spółek pozwoliła na osiągnięcie 50% stopy zwrotu z inwestycji.

Oprócz kierowania inwestycyjną częścią BioInfoBank, przewodzi zespołowi badawczemu związanemu z opracowaniem metod diagnostycznych i substancji przeciw koronawirusowi SARS w ramach chińsko-europejskiego konsorcjum instytutów badawczych i przedsiębiorstw biotechnologicznych.

Dzięki doświadczeniom naukowym i biznesowym potrafi efektywnie komunikować się zarówno z naukowcami jak i biznesmenami oraz posiada wiedzę i doświadczenie na temat potrzeb związanych z komercyjnym wykorzystaniem efektów badań naukowych od etapu powstawania innowacyjnego rozwiązania poprzez ocenę jego potencjału komercyjnego, formułowanie strategii produktu, organizację innowacyjnej spółki i jej rozwój.

Leszek Rychlewski

Leszek Rychlewski

Członek Komisji Inwestycyjnej Funduszu

Ukończył studia medyczne w Berlinie z tytułem doktora medycyny, a następnie odbył staż naukowy w San Diego gdzie prowadził badania bioinformatyczne. W 2000 roku wrócił do Polski gdzie organizował badania bioinformatyczne w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej. Współautor około 100 prac naukowych.

Założyciel i jedyny inwestor BioInfoBanku Sp. z o.o., oraz Instytut BioInfoBank, prowadzący badania naukowe w zakresie bioinformatyki, zdecydował o wydzieleniu w spółce części dedykowanej inwestycjom w nowopowstające przedsiębiorstwa innowacyjne związane z inwestycjami w branży biotechnologicznej/ farmaceutycznej. Zrealizowana deinwestycja w jednej ze spółek pozwoliła na osiągnięcie 50% stopy zwrotu z inwestycji. Organizuje współpracę pomiędzy sferą badawczą, a biznesową (m.in. koordynator Centrum Doskonałości CITech (Centrum Innowacyjnych Technologii) skupiającego laboratoria badawcze i przedsiębiorstwa biotechnologiczne).

Zrealizował i jest w trakcie realizacji 8 projektów 5-go i 6-go Programu Ramowego finansowanych przez Komisje Europejską na łączną kwotę > 20 mln Euro (uwzględniając budżet partnerów europejskich). Doświadczenia naukowe i biznesowe sprawiają, że L. Rychlewski posiada dogłębną znajomość zagadnień związanych z rozwojem i funkcjonowaniem innowacyjnych przedsięwzięć biotechnologicznych w Polsce.

Kontakt

Spółka BIB Seed Capital jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000379911

BIB Seed Capital s.a.

ul. Św. Marcin 80/82 lok. 355

61-809 Poznań

tel/fax: (+48 61) 852 49 46


e-mail: seed@bioinfo.pl


NIP: 972 115 67 19

Regon: 300574097