KRS

Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Dokumenty znajdujące się poniżej przygotowane są w formacie RTF – można je otwierać i zapisywać za pomocą programów wchodzących w skład większości pakietów biurowych, np. MS Office czy darmowegoOpenOffice.org.

Po zawiązaniu i podpisaniu umowy spółki należy spółkę zarejestrować w Sądzie (zgodnie z art. 163 k.s.h.) czyli wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestr sądowy prowadzony jest przez sądy rejonowe (gospodarcze) właściwe dla siedziby spółki. Należy pamiętać, że w zakresie zgłoszenia spółki z o.o. do rejestru pierwszeństwo mają przepisy kodeksu spółek handlowych a następnie ustawa o KRS a także kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 31 marca 2009r, przy rejestracji przedsiębiorców w KRS do wniosku obowiązkowo należy załączyć wszelkie wnioski i zgłoszenia niezbędne do pełnej rejestracji podmiotu w pozostałych urzędach ( patrz: uzyskanie numeru REGONuzyskanie NIP, zgłoszenie do ZUS.)
Na potrzeby rejestracji spółki w KRS zarząd musi wypełnić następujące formularze:

  • KRS-W3: Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór wypełnienia)
  • KRS-WE: Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru (wzór wypełnienia)
  • KRS-WK: Załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych – organy podmiotu lub wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (wzór wypełnienia)
  • KRS-WL: Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu – prokurenci (o ile są powoływani) (wzór wypełnienia)
  • KRS-WM: Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedmiot działalności (wzór wypełnienia)

Do zgłoszenia spółki do rejestru należy dołączyć:

Równocześnie ze złożeniem wniosku o wpis spółki do rejestru zarząd spółki zobowiązany jest, bez dodatkowego wezwania uiścić opłatę sądową w wysokości 1000 zł oraz opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 500 zł. Należy również pamiętać, że kodeks spółek handlowych precyzuje ostateczny termin rejestracji spółki w KRS. Zgodnie z art. 169 k.s.h. spółka ulega rozwiązaniu jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki.

Wszelkie informacje zawarte w tym dziale są jedynie orientacyjne, a użytkownik wykorzystuje je na własną odpowiedzialność.

Dalszych informacji należy szukać na stronach internetowych Ministerstwa SprawiedliwościPowrót do strony głównej nt. spółek z o.o.